لیست قیمت محصولات تشک رویا

نام محصول سایزهای موجود قیمت

اولترا پلاس + محافظ

200x90

200x100

200x120

200x140

200x160

200x180

200x200

96,185,704 ریال

106,867,279 ریال

128,246,613 ریال

149,612,569 ریال

170,991,904 ریال

192,371,408 ریال

213,750,742 ریال

اولترا 1

200x90

200x100

200x120

200x140

200x160

200x180

200x200

57,116,000 ریال

63,465,250 ریال

76,163,750 ریال

88,848,625 ریال

101,533,500 ریال

114,232,000 ریال

126,916,875 ریال

اولترا 2

200x90

200x100

200x120

200x140

200x160

200x180

200x200

52,347,250 ریال

58,151,500 ریال

69,787,250 ریال

81,423,000 ریال

93,058,750 ریال

104,694,500 ریال

116,330,250 ریال

اولترا 3

200x90

200x100

200x120

200x140

200x160

200x180

200x200

46,597,500 ریال

51,775,000 ریال

62,130,000 ریال

72,471,375 ریال

82,826,375 ریال

93,181,375 ریال

103,536,375 ریال

اولترا 4

200x90

200x100

200x120

200x140

200x160

200x180

200x200

40,984,000 ریال

45,521,125 ریال

54,636,250 ریال

63,737,750 ریال

72,852,875 ریال

81,954,375 ریال

91,069,500 ریال

اولترا 5

200x90

200x100

200x120

200x140

200x160

200x180

200x200

35,220,625 ریال

39,144,625 ریال

46,965,375 ریال

54,786,125 ریال

62,620,500 ریال

70,454,875 ریال

78,275,625 ریال

بونل 1

200x90

200x100

200x120

200x140

200x160

200x180

200x200

36,201,625 ریال

40,234,625 ریال

48,273,375 ریال

56,312,125 ریال

64,364,500 ریال

72,416,875 ریال

80,455,625 ریال

بونل 2

200x90

200x100

200x120

200x140

200x160

200x180

200x200

31,432,875 ریال

34,934,500 ریال

41,924,125 ریال

48,900,125 ریال

55,889,750 ریال

62,865,750 ریال

69,855,375 ریال

بونل 3

200x90

200x100

200x120

200x140

200x160

200x180

200x200

26,664,125 ریال

29,620,750 ریال

35,547,625 ریال

41,474,500 ریال

47,401,375 ریال

53,328,250 ریال

59,255,125 ریال

بونل 4

200x90

200x100

200x120

200x140

200x160

200x180

200x200

21,473,000 ریال

23,857,375 ریال

28,626,125 ریال

33,394,875 ریال

38,177,250 ریال

42,946,000 ریال

47,714,750 ریال

بونل 5

200x90

200x100

200x120

200x140

200x160

200x180

200x200

18,107,625 ریال

20,110,500 ریال

24,143,500 ریال

28,162,875 ریال

32,182,250 ریال

36,201,625 ریال

40,234,625 ریال

مدیکال پلاس + محافظ

200x90

200x100

200x120

200x140

200x160

200x180

200x200

96,185,704 ریال

106,867,279 ریال

128,246,613 ریال

149,612,569 ریال

170,991,904 ریال

192,371,408 ریال

213,750,742 ریال

مدیکال 1

200x90

200x100

200x120

200x140

200x160

200x180

200x200

60,345,125 ریال

67,048,625 ریال

80,455,625 ریال

93,876,250 ریال

107,269,625 ریال

120,690,250 ریال

134,097,250 ریال

مدیکال 2

200x90

200x100

200x120

200x140

200x160

200x180

200x200

47,578,500 ریال

52,865,000 ریال

63,438,000 ریال

73,997,375 ریال

84,570,375 ریال

95,143,375 ریال

105,716,375 ریال

مدیکال 3

200x90

200x100

200x120

200x140

200x160

200x180

200x200

41,815,125 ریال

46,461,250 ریال

55,753,500 ریال

65,045,750 ریال

74,351,625 ریال

83,643,875 ریال

92,936,125 ریال

مدیکال 4

200x90

200x100

200x120

200x140

200x160

200x180

200x200

38,027,375 ریال

42,251,125 ریال

50,698,625 ریال

59,159,750 ریال

67,620,875 ریال

76,068,375 ریال

84,515,875 ریال

نوجوان اولترا 4

180x80

32,781,750 ریال

نوجوان بونل 2

180x80

25,151,750 ریال

نوجوان بونل 5

180x80

14,483,375 ریال

کودک

135x70

130x70

9,156,000 ریال

9,156,000 ریال

بالش سوپر پلاس

70x50

3,924,000 ریال

بالش رویا ۱

70x50

3,365,375 ریال

تخت چوبی با رویه پارچه

200x90

200x100

200x120

200x140

200x160

17,661,270 ریال

19,627,630 ریال

23,548,360 ریال

27,469,090 ریال

31,389,820 ریال

تخت فلزی با رویه پارچه

200x90

200x100

200x120

200x140

200x160

26,186,160 ریال

29,099,730 ریال

34,914,880 ریال

40,730,030 ریال

46,545,180 ریال

تاج

90

100

120

140

160

180

8,153,200 ریال

0 ریال

10,862,940 ریال

12,685,420 ریال

14,483,920 ریال

16,306,400 ریال

محافظ تشک

200x90

200x100

200x120

200x140

200x160

200x180

200x200

2,520,625 ریال

2,806,750 ریال

3,365,375 ریال

3,924,000 ریال

4,496,250 ریال

5,054,875 ریال

5,613,500 ریال

محافظ مخصوص تشک پلاس

200x90

200x100

200x120

200x140

200x160

200x180

200x200

4,918,625 ریال

5,463,625 ریال

6,553,625 ریال

7,630,000 ریال

8,733,625 ریال

9,823,625 ریال

10,913,625 ریال

محافظ تشک کودک

135x70

1,280,750 ریال

محافظ تشک نوجوان

180x80

2,016,500 ریال

تشک میهمان

195x80

5,923,060 ریال